Proposta educativa

Proposta-Educativa

Principis pedagògics

El projecte educatiu de la nostra escola té com a objectiu aconseguir una formació integral dels alumnes, és a dir, el desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels nostres infants. Per tal d’afavorir aquest desenvolupament integral posam en pràctica els següents principis:

 • L’infant és el centre i protagonista de tot el procés educatiu. Aprèn a través de situacions que li són significatives perquè estan connectades amb la seva vida.
 • S’aprèn a través de la vivència, l’experiència i l’emoció, i en situacions que impliquinfer, pensar i comunicar a través de diferents llenguatges expressius.
 • L’aprenentatge és individual però s’esdevé en un context social on es construeix el coneixement a través deldiàleg amb els altres i amb l’entorn.
 • Els adults són els responsables de generar contextos rics d’aprenentatgeon l’infant se senti segur i còmode per afrontar els reptes que se li plantegin.
 • El jocés essencial per l’aprenentatge i el desenvolupament integral de l’infant.
 • L’adult vetlla pel benestar emocionalde l’infant acompanyant des del respecte a les seves emocions i oferint-li els límits necessaris per tal que sigui cada vegada més capaç d’autoregular-se.
 • L’adult observa, documentai fa visible els processos de treball de l’infant tot donant valor a les seves accions.
 • L’avaluacióforma part del procés d’aprenentatge i és l’eina que ens permet reflexionar i avançar.

Per tal d’assolir les competències bàsiques és fonamental emmarcar els processos d’ensenyament i d’aprenentatge entorn als següents eixos:

 • Aprendre a ser i actuar de manera autònoma.
 • Aprendre a pensar i comunicar.
 • Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.
 • Aprendre a conviure i habitar el món

Eixos que ens defineixen

 • Innovació pedagògica
 • Aprenentatge per manipulació i experimentació / Treball cooperatiu
 • Valors Franciscans (Ecologia, Perdó, Misericòrdia i Fraternitat)

Què volem aconseguir? Quin tipus de persona volem formar?

El nostre primer objectiu és proporcionar als nostres alumnes una formació integral, que els permeti conformar la seva identitat pròpia i essencial, així com construir una concepció de la realitat que integri alhora el coneixement i la valoració ètica i moral. Aquesta formació integral ha d’anar dirigida al desenvolupament de la seva capacitat per exercir, de manera crítica i en una societat plural, la llibertat, la tolerància i la solidaritat. Per això, pretenem formar alumnes:

 • Respectuosos  amb els seus drets i llibertats, i amb els dels altres;
 • Responsables amb els seus actes, feines i comportament;
 • Col·laboradors per contribuir amb el seu esforç a la consecució d’objectius propis i aliens;
 • Cristians, amb unes actituds i valors, acords amb l’Evangeli i l’esperit franciscà, que els ajudin en el seu desenvolupament personal i en la transformació de la societat.

En conclusió, que els alumnes siguin capaços de valorar-se com a persones i ciutadans del món i que desenvolupin totes les seves capacitats possibles per aplicar amb eficàcia les competències adquirides, que els permetin adaptar-se i solucionar les noves situacions que la vida i la societat els anirà presentant.

Com volem educar?

Creiem que l’educació ha de mirar a la persona en la seva totalitat, sense perdre de vista cap dels seus aspectes integrants perquè pugui construir amb èxit el seu propi futur.

Per això, personalitzarem l’educació, adaptant-nos al caràcter, a la situació i a la manera de ser de cada alumne/a, facilitant el desenvolupament del seu potencial interior.

Pensam que l’enfocament integrador a l’educació s’ha de basar en tres aspectes fonamentals: l’autoestima, l’esforç personal i la capacitat d’estimar. Aquests tres aspectes condicionaran amb molta força la vida d’adult de l’alumne/a.

Estam convençuts de que l’educació ha de fer possible la llibertat, ja que només en la llibertat creix la persona i es responsabilitza de les seves decisions.

Quines són les nostres línies metodològiques?

Potenciam uns principis metodològics que donen continuïtat i coherència a les etapes educatives.

Intentem donar una resposta adient a les necessitats específiques dels alumnes, tenint en compte els principis d’individualització i d’atenció a la diversitat.

Propiciam l’ús de les TIC i les pissarres digitals en les distintes situacions d’ensenyança-aprenentatge per tal de formar els nostres alumnes en el marc de l’ús de les noves tecnologies.

Fomentar el treball en equip

Propiciem situacions d’aprenentatge que tenguin sentit per als alumnes, amb la finalitat que siguin engrescadores i que els preparin per participar a la societat que els toqui viure.

Afavorim una actitud reflexiva, crítica i investigadora, interès pel coneixement, l’autonomia personal, la valoració de l’esforç personal com a mitjà per aconseguir les metes proposades i la satisfacció per la feina ben feta.

Promovem la creació d’un clima agradable a l’aula, basat en la confiança i el respecte mutu i que afavoreixi les relacions socials.

Reglament de règim intern

Aquest Reglament té per objecte regular l’organització i el funcionament del CC Sant
Bonaventura, titularitat de PP. Fransciscans TOR, i promoure la participació de tots els
que formen la comunitat educativa.

Aquest Reglament de Règim Interior ha estat elaborat d’acord amb el que estableix la
Llei Orgànica d’Educació (LOE), la Llei Orgànica reguladora del Dret a l’Educació (LODE) i
la seva normativa de desenvolupament, aplicades de conformitat amb el Caràcter Propi
del centre.

Reglament de règim intern