Política de Privacidad

RESPONSABLES

Els responsables del tractament per el COL.LEGI SANT BONAVENTURA son:

 • COL·LEGI SANT BONAVENTURA DE LLUCMAJOR – PP Franciscanos TOR
  N.I.F.: R0700168H
  Inscrit al Registro de Entitats Religioses del Ministeri de Justícia 1772-SE/B.
  Direcció: C/ Convent, 25 • 07620 Llucmajor (Illes Balears)
  Telèfon: 971 660 453
  Correu electrònic: secretaria@santbonaventura.net
  DELEGAT
  DE PROTECCIÓ DE DADES: dpo@santbonaventura.net
 • FRANCISCANOS DE LA TOR CURIA PROVINCIAL
  N.I.F.: R0700029B
  Direcció: Plaza Sant Francesc 7 · 07001 Palma (Illes Balears)
  Correu electrònic: code@franciscanostor.org
  DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES: dpd@franciscanostor.org

FINALITAT

La finalitat principal per la qual tractarem la seva informació i la de l’alumne és per gestionar i proporcionar-li els serveis per vostè sol·licitats i poder oferir-li unes millors prestacions en l’àmbit dels serveis educatius, complementaris i activitats extraescolars oferts pel nostre centre.

En el cas que ens proporcionin dades de salut, els tractarem per tal de poder proporcionar-li la deguda atenció d’acord amb les seves necessitats. Aquestes dades poden referir-se a qualsevol patologia física o psíquica significativa per al correcte exercici de la funció educativa i la prestació dels serveis que ens hagi sol·licitat.

Per tal de de mantenir-los informats i donar a conèixer a la resta de la societat els Centres, la seva comunitat estudiantil i les activitats realitzades, i sempre que hagi prestat el seu consentiment, utilitzarem les dades a les que ens ha autoritzat per a:

 • La publicació en els mitjans propis de el centre, com són publicacions en format de paper (revistes, agendes escolars, tríptics), la pàgina websantbonaventura.net, blogs i comptes a les xarxes socials en què els centre estigui inscrit.
  Els comptes en xarxes socials i blocs poden pertànyer a empreses que no ofereixin un nivell de protecció adequat, en ubicar les dades a països no reconeguts per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades com que ofereixen un nivell de protecció adequat. Recomanem que revisi les polítiques d’aquests comptes, especialment les referides a la privacitat.
  Actualment no disposem de blocs
  Disposem de comptes en les següents xarxes socials:

 

Xarxa social Enllaç Identificador
Facebook https://www.facebook.com/santbonaventurallucmajor @santbonaventurallucmajor
Instagram https://www.instagram.com/ccsantbonaventurallucmajo ccsantbonaventurallucmajor
YouTube https://www.youtube.com/channel/UCg-RkNhFFo_6lPNrMYHILgQ

 

 • La distribució al resta d’alumnes, als seus pares o tutors legals i al personal del centre.
 • La seva exposició en zones d’accés públic dins de les nostres instal·lacions.
 • La publicació en medis de difusió pública no comercial o a les revistes o publicacions d’àmbit educatiu.

Si s’ha adherit a l’assegurança escolar gestionarem les dades necessàries per proporcionar aquest servei.

Si ens proporciona el seu currículum tractarem les seves dades per a la gestió de la nostra borsa de treball.

 

LEGITIMACIÓN

Obligació legal aplicable

Correspon a totes aquells dades sol·licitades pel centre educatiu a l’alumne i els seus representants legals que són necessaris per el correcte exercici de la funció educativa com poden ser les dades identificatives de l’alumne i la seva família; característiques personals; etc.

Aquesta obligació ve donada per la Disposició Addicional 23 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació. Així mateix, poden existir altres obligacions legals aplicables a l’entitat que exigeixin la captura i/o conservació de les dades, per exemple, sobre la conservació de factures.

La mateixa Llei legitima el centre educatiu en la recollida de les dades de salut en la mesura que siguin necessaris per a l’exercici de la funció educativa.

Protecció d’interessos vitals

Salvaguarda de la salut de l’alumne en el tractament de dades de salut.

Interès legítim del Responsable del Tractament

Correspon als serveis educatius sol·licitats expressament per a vostè.

També en el cas d’enviament d’informació de les activitats i serveis oferts pel nostre Centre, quan Vostè ha participat en alguna de les jornades de portes obertes que realitzem.

Compliment d’una missió d’interès públic

Base jurídica principal per al tractament de les imatges de vídeo vigilància segons l’Article 6.1.e de l’RGPD

Ejecció de un contracte

Correspon a la resta de serveis que ens sol·liciti, como per exemple serveis de menjador y guarderia, assistència a activitats extraescolars, etc.

També en el cas en què sol·liciti la seva incorporació a la nostra borsa de treball, fent-nos arribar el seu currículum

Consentiment del Interessat

Correspon a aquells tractaments per als que se sol·licita el consentiment exprés per a poder-los realitzar, els tractaments principals identificats són:

 • Publicació de dades de l’alumne, com són noms i estudis que cursa, així com gravacions audiovisuals i imatges en els mitjans propis del centre, com són publicacions en format de paper (revistes, agendes escolars, tríptics), la pàgina web, blogs i comptes a les xarxes socials on estiguem inscrits, amb la finalitat de mantenir-los informats i donar a conèixer a la resta de la societat, els serveis oferts i les activitats realitzades. Més informació a l’apartat FINALITAT.
 • Distribució de les dades identificatives, les gravacions audiovisuals i les imatges als alumnes, als seus pares o tutors legals i al personal del centre.
 • Publicació de imatges, les gravacions audiovisuals i el nom de l’alumne, així com els estudis que realitza en medis de difusió pública no comercial o a les revistes o publicacions d’àmbit educatiu
 • Exposició de les dades dels alumnes a zones d’accés públic dins de les nostres instal·lacions, incloses les imatges i les gravacions audiovisuals.
 • Tractament de les dades de salut de l’alumne.
 • Tractament de dades per part del departament d’orientació..
 • Si ens proporciona el seu currículum per formar part de la nostra borsa de treball.

També cedim les seves dades, més informació a l’apartat “COMUNICACIÓ DE DADES PERSONALS”, si vostè ha donat el seu consentiment a:

 • A.M.I.P.A. COL·LEGI SANT BONAVENTURA.
 • Missioneres del Sagrats Cors.
 • La companyia que gestiona l’assegurança d’alumnes

 

TERMINIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Mantindrem les seves dades personals en la mesura que els necessitem per tal d’utilitzar-los per a la finalitat per a la qual va ser obtinguda i segons la base jurídica del tractament que se li aplica. Els conservarem mentre hi hagi una relació contractual i / o comercial, o vostè no exerceixi el seu dret de supressió, cancel·lació i / o limitació del tractament de les seves dades.

Específicament s’estableixen els següents criteris per les dades que s’indiquen:

 • Les dades incloses en els processos d’admissió seran cancel·lades una vegada finalitzats els procediments administratius i judicials de reclamació.
 • Els exàmens dels alumnes es mantindran fins que finalitzi el de el període de reclamacions.
 • Les dades de l’expedient acadèmic, especialment aquells que siguin necessaris per a poder proporcionar-li els certificats acadèmics que pugui sol·licitar-nos, es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat i en tot cas durant el període de temps mínim a què estigui obligat el Responsable.
 • De la mateixa manera, amb fins històrics de les activitats de centre, es conservaran els enregistraments audiovisuals i imatges juntament amb la identificació de a qui corresponen, llevat que l’interessat sol·liciti la seva supressió, cancel·lació i / o limitació del tractament.
 • Les imatges de videovigilància s’han de conservar per un termini màxim de un mes, excepte quan siguin necessàries per investigar actes il·lícits que es puguin haver comès en les nostres instal·lacions.
 • Si ha sol·licitat la seva incorporació a la nostra borsa de treball, havent-nos presentat el seu currículum, aquestes dades es conservaran mentre vostè no sol·liciti la seva supressió o considerem que el seu perfil no és adequat a les nostres necessitats, en tot cas durant el període de temps mínim a que vingui obligat el Responsable.

La resta d’informació produïda durant la seva permanència en el centre serà destruïda passat un curs escolar des de la fi de la seva estada al nostre col·legi.

 

COMUNICACIÓ DE DADES PERSONALS

Els destinataris de les dades personals són les persones físiques i jurídiques que presten serveis per a l’Entitat, aquelles a les quals l’Entitat presta els seus serveis, així com les autoritats i organismes administratius estatals y autonòmics, en el cas que la cessió sigui legalment exigible o necessària per al desenvolupament adequat dels serveis encomanats.

En particular es comunicaran les dades personals a les entitats que correspongui segons la normativa vigent en matèria d’educació.

Les seves dades personals s’han de transmetre o de traspassar a tercers quan això sigui necessari a efectes de la tramitació contractual o de la facturació, o bé sí ho ha autoritzat prèviament.

Comunicarem les dades, incloses les de salut, i només aquelles que siguin necessàries, als serveis mèdics i d’urgències que hagin d’intervenir en cas d’incidència de salut, i seran posats en coneixement del personal del centre que hagi de conèixer-los per a una correcta atenció de l’alumne i poder reaccionar davant de qualsevol incidència. En la resta dels casos, el centre no cedirà les dades de salut de l’alumne tret que ho hàgiu autoritzat prèviament o hi hagi qualsevol altra circumstància que legitimi la cessió (com pot esser una obligació legal aplicable).

En el marc de la matriculació de l’alumne, o mitjançant una sol·licitud específica, les seves dades es cediran a les següents entitats si vostè ha autoritzat a això expressament:

 • A la AMIPA COL.LEGI SANT BONAVENTURA, amb numero d’identificació fiscal G07075476 i localitzada a la mateixa direcció que el Centre, dades identificatives de l’alumne i dels seus pares o tutors, entre els quals es troben les dades identificatives, de contacte i de el curs escolar a què assisteix l’alumne, amb l’objectiu de poder participar i dur a terme la realització d’activitats o esdeveniments dins les funcions que li son pròpies.
  Si no accedeix a aquesta cessió de dades no podrà pertànyer a aquesta associació i gaudir dels serveis que ofereix.
 • A la companyia que gestiona el segur de alumnes, Mapfre Vida con N.I.F. A28229599, localitzada al carrer Llodio número 4, 28034 de Madrid, li comunicarem les dades identificatives de l’alumne i aquelles exclusivament necessàries per poder gaudir d’ aquesta assegurança.
  Si no accedeix a aquesta cessió de dades no disposarà d’assegurança .
 • Al CEI Misioneres del Sagrats Cors, amb numero d’identificació fiscal R0700145F i domicili al Carrer Vall número 72, 07620 de Llucmajor (Illes Balears), per a la publicació als seus mitjans; com són pàgina web i comptes a les xarxes socials; dades personals de l’alumne; noms, estudis que cursa, així com enregistraments audiovisuals i imatges; que participi a les activitats que es realitzen juntament amb aquest centre. Podeu rebre més informació adreçant-vos a aquesta escola.
  Si no accedeix a aquesta cessió, per tal d’atendre la seva petició, l’alumne no apareixerà en aquestes publicacions o se’n distorsionarà la imatge

També, si en el procés de matriculació o en qualsevol moment ha proporcionat el seu consentiment per determinats tractaments de les dades, veure apartat “Consentiment de l’Interessat”, aquests podran ser distribuïts a la resta d’alumnes, els seus pares i tutors legals i a el personal de centre, així com publicats en els següents mitjans d’accés públic:

 • Zones d’accés públic del centro
 • Medis de difusió pública no comercial o a les revistes o publicacions d’àmbit educatiu.
 • Web, xarxes socials y blogs (veure apartat FINALITAT per a més informació).
 • Publicacions del Centre en format de paper, com son revista, agenda escolar y tríptics.

La informació personal estarà a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, així com de les forces i cossos de seguretat de l’estat per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament de les seves dades.

 

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es realitzen transferències internacionals.

 

US DE COOKIES

Només utilitzem cookies tècniques imprescindibles per al funcionament de les pàgines. Tampoc fem servir qualsevol altre sistema que permeti obtenir informació personal de l’afectat sense el seu consentiment.

Cookies en enllaçar amb tercers

Podrien instal·lar-se cookies de tercers en el cas que l’usuari empri les pàgines de què disposem a les xarxes socials. Aquestes cookies no són instal·lades per nosaltres sinó per les pròpies xarxes socials, per la qual cosa, per conèixer-ne més, es recomana visitar les pàgines web d’aquestes eines socials que es faciliten a continuació:

 • Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
 • Instagram: https://help.instagram.com
 • YouTube: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=ca

Així mateix, s’utilitzen cookies en seleccionar l’opció GESTIB, web proporcionat per el Govern de les Illes Balears, podeu consultar la seva política de cookies en aquest enllaç.

 

DRETS

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions individualitzades, així com retirar el consentiment, mitjançant les direccions postal i electrònica que es troben l’apartat Responsable, i dels Delegats de Protecció de Dades, pot trobar-les al inici del present document.

També te dret a reclamar davant de  l’Autoritat de Control, la Agencia Española de Protecció de Dades.

Pot consultar més informació sobre els seus drets a www.aepd.es.

En l’exercici dels seus drets ha de identificar-se, incorporant còpia de DNI o d’un document oficial vàlid que l’identifiqui, així com especificar clarament el dret que s’exerceix

Si ho desitja disposem de formularis a la secretaria dels Centres, localitzats a la adreces del Responsable o pot sol·licitar-los a la direcció de correu electrònic dels Delegats de Protecció de Dades, indicades al inici del present document.

 

OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS

Les dades sol·licitades en els formularis marcats com a obligatoris s’han d’omplir i, en el cas que no els proporcionessin el Responsable podrà al seu únic criteri denegar el corresponent servei.

No és obligatori omplir les dades no marcats com obligatoris, encara que se’ls recomana fer-ho, per tal de poder oferir-los unes millors prestacions en l’àmbit dels serveis que oferim.

En cas que ens proporcioni dades de terceres persones, vostè es responsabilitza d’haver obtingut el seu consentiment, de que les dades siguin correctes i verídiques i d’informar-lo sobre els extrems recollits en aquest document.

Vostè respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat i actualització de les dades facilitades, reservant-se el Responsable el dret a excloure dels serveis registrats a tot aquell que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Vostè accepta les condicions establertes en signar els documents que els hi lliurem o en prémer el botó corresponent als formularis web de recollida de dades.

 

MESURES DE SEGURETAT

Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció adequat, d’acord amb el que estableix la legislació vigent i la resta de legislació aplicable, prenent-se les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers .

El responsable del tractament i els qui intervinguin en qualsevol fase del tractament de dades estan obligats a guardar el degut secret professional.

 

MODIFICACIONS D’AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Revisarem i actualitzarem la informació de privacitat quan es produeixin modificacions en la legislació, en algun dels procediments de tractament d’informació personal o sigui necessari com a conseqüència de les revisions periòdiques que realitzarem, en aquest cas ho informarem a la data de l’última actualització que es troba a l’inici d’aquest document.

 

US RECOMANEM REVISAR PERIÒDICAMENT AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT.