Missió

Educar a la persona de manera integral, donant sentit a la seva existència, creient en la seva capacitat de superació, amb una visió positiva de la vida, sentint Déu al costat, vivint la fraternitat universal i gaudint de la capacitat d’admirar, respectar i astorar-se davant la creació.

Per això, establim una Proposta Educativa que es desenvolupa en les següents dimensions:

Dimensió Personal

Educam desenvolupant totes les capacitats dels alumnes, adaptant-nos a la seva situació i a la seva evolució, formant persones lliures, responsables dels seus actes, acadèmicament preparades amb esperit crític i creatiu, a través de la responsabilitat i l’alegria, l’esforç i la valoració del treball ben fet.

Dimensió Relacional

Educam per a la tolerància, la convivència pacífica i democràtica, la igualtat, la salut, l’oci, la cultura i el respecte als drets humans i al medi ambient.

Dimensió Trascendent

Potenciam uns principis metodològics que donen continuïtat i coherència a les etapes educatives.

Intentem donar una resposta adient a les necessitats específiques dels alumnes, tenint en compte els principis d’individualització i d’atenció a la diversitat.

Propiciam l’ús de les TIC i les pissarres digitals en les distintes situacions d’ensenyança-aprenentatge per tal de formar els nostres alumnes en el marc de l’ús de les noves tecnologies.

Educam des d’una ètica franciscana alabant i reconeixent Déu, compartint la pròpia pau amb els germans i comprometre’ns perquè tots puguin viure una vida digna, en la que el jove descobreixi realment l’Església com signe de salvació i el missatge de Jesucrist com anunci d’alliberació, fet present ja, en la seva pròpia vida.

Visió

Volem que el nostre centre tengui un clima acollidor, de diàleg i de treball en equip, que permeti l’establiment de relacions interpersonals entre la comunitat educativa.

Volem educar persones per actuar de manera eficaç en la nostra societat, atendre la diversitat personal, cultural i acadèmica dels alumnes de manera eficaç. Volem que els alumnes millorin el seu rendiment escolar i que es realitzin com a persones, que rebin una preparació acadèmica adequada, competitiva i exigent que els permeti accedir als futurs estudis o al món laboral, orientant-los cap a l’oferta educativa adequada per a cada un.

Per a això és indispensable mantenir una estreta coordinació i col·laboració amb les famílies, basades en la confiança mútua, i col·laborar també amb les institucions externes (Serveis Socials,…) per disminuir la taxa d’abandonament escolar.

Per a això, cal que el personal docent i no docent respecti i apliqui, d’una manera eficaç i compromesa, el caràcter propi i els Projectes Educatius del centre, amb la màxima professionalitat, treballant en equip i incorporant les TIC a la nostra pràctica educativa.

Valors

Aquest repte de futur es fonamentarà en els següents VALORS que seran el nostre camí d’èxit:

  • Els valors franciscans de l’ecologia, la fraternitat, la misericòrdia i el perdó són la base de totes les decisions nostres.
  • El treball en equip a través del diàleg, el consens, la responsabilitat, la convivència, el respecte i la tolerància serà la forma natural de millorar les relacions humanes i els resultats.
  • La resposta a les necessitats i expectatives de la comunitat educativa serà la nostra preocupació, oferint serveis, desenvolupant competències, adaptant l’estructura organitzativa, optimitzant els recursos i dissenyant o incorporant propostes innovadores.
  • El compromís amb la millora contínua, la il·lusió i l’adaptació al canvi són elements essencials per a la nostra organització.