Departament d’Orientació

Què és el Departament d’Orientació?

El Departament d’Orientació és un equip de professors especialitzats que dóna suport i assessorament a la tasca del centre i al conjunt del professorat per assegurar una formació integral de l’alumnat, a més d’assegurar l’adaptació dels processos d’ensenyança-aprenentatge a les característiques i necessitats dels alumnes.

Qui forma el Departament d’Orientació?

 • Margalida Peña
 • Catalina Llull
 • Antònia Martorell
 • Mònica Fuster
 • Lidia Aranda

Quines són les seves funcions?

 • Potenciar la col·laboració i la comunicació família-escola.
 • Col·laborar amb els tutors en la prevenció i detecció de dificultats d’aprenentatge.
 • Afavorir la integració i desenvolupament de tot l’alumnat.
 • Orientar a les famílies en relació als seus fills, així com informar dels recursos i serveis existents.
 • Establir les mesures necessàries per assegurar l’adquisició de competències comunicatives de la llengua d’acollida i l’adquisició dels aprenentatges instrumentals bàsics.
 • Desenvolupar, juntament amb els tutors, altres activitats de suport: programes d’habilitats socials, de desenvolupament personal, d’autoconeixement, de presa de decisions, etc.
 • Organitzar sessions de tutoria on s’ofereixi informació sobre les sortides acadèmiques i professionals.