Arrel de la web > Escola > Política educativa > Proposta educativa

Proposta educativa

dimecres 24 d'abril de 2013, per  Col·legi Sant Bonaventura

Un dels aspectes en que la Reforma Educativa ha incidit especialment ha estat en la necessitat de donar autonomia als centres escolars. Aquesta autonomia resulta fonamental si entenem que el procés educatiu no pot ni ha de ser el mateix per a tots, si no que ha de respondre tant al context socioeconòmic i cultural en el que cada centre se ubiqui, com a las peculiaritats de l’alumnat i a la concepció educativa de la titularitat, docents, alumnat i pares.

La reflexió sobre aquestes necessitats particulars pot oferir pautes per establir les senyes d’identitat que permetin anar creant en el centre un estil educatiu propi.

Els pares, des de la seva peculiar forma de concebre la vida, tenen el dret i deure d’educar als seus fills . En conseqüència, a ells correspon elegir aquelles ofertes, que millor se acomoden al model educatiu derivat de les seves conviccions filosòfiques, ètiques, religioses.

Davant la diversitat de models educatius, els centres franciscans ofrerim com a base les següents senyes d’identitat, ajustant-nos , en cada cas, a les característiques particulars dels alumnes i de l’entorn de cada centre.

DIMENSIONS EN QUÈ VOLEM EDUCAR

Sant Francescs d’Asís, al final de la seva vida, plasmà en unes estrofes l’itinerari que havia recorregut fins a trobar la pau amb si mateix, amb els altres, amb la natura i amb Déu. En aquest "Cántico de las Criaturas" trobam una bona forma de viure uns valors molt significatius en el nostre temps: donar sentit a l’existència, creure en la pròpia capacitat de superació, tenir una visió positiva de la vida, sentir la proximitat de Déu, viure la fraternitat universal i la trobada amb la creació.

Aquests són els valors que ens serveixen de referència en la nostra oferta educativa i els desenvolupem en les següents dimensions:

I - DIMENSIÓ PERSONAL

PRINCIPIS BASICS

Creiem que l’educació ha de mirar a la persona en la seva totalitat, sense perdre de vista cap dels seusaspectes integrants, per que el que educa, tenint una imatge positiva de si mateix, pugui construir amb èxit el seu propi futur.
Per això, personalitzarem l’educació, adaptant-la al caràcter, situació i manera de ser de cada alumne/a, facilitant el desenvolupament del seu potencial interior.
Pensam que l’enfocament integrador de l’educació ha de basar-se en tres aspectes fonamentals: la autoestima, l’esforç personal i la capacitat d’estimar. Aquests tres aspectes condicionaran amb molta força la seva vida d’adult.
Estam convençuts de que l’educació ha de fer possible la llibertat, ja que només en la inseguretat de la llibertat creix l’ésser humà.

OBJECTIUS GENERALS

Crear un clima familiar, de seguretat, confiança i respecte mutu, on els nostres alumnes es desenvolupin en tots els aspectes i on es faciliti la maduresa afectiva i la valoració positiva de cada un dels membres de la comunitat educativa.
Considerar els problemes específics de cada alumne/a i servir-nos de tots, els recursos disponibles en el centre per atendrer-lo adequadament.
Respectar el ritme maduratiu de cada nin/a, ajustant-lo a les seves peculiaritats.
Desenvolupar les diferents capacitats dels alumnes, enriquint el seu món interior a través dels diferents recursos.
Fomentar la iniciativa personal, tant en la realització de tasques pròpies com en les propostes que el nin/a faci al grup.
Fomentar les inquietuds dels alumnes, el seu afany de superació i la valoració del que esta “ben fet”.
Respectar els interessos i necessitats de l‘alumne/a per proporcionar li els coneixements adequats, considerant els aspectes afectius, intel·lectuals i motrius.
Crear hàbits de treball en els alumnes, amb medis i tècniques adequats, per que puguin elaborar el seu propi pensament i adquirir els coneixements necessaris.
Ajudar als nins i nines a viure la seva llibertat individual de manera responsable; animar-los a prendre lliurement les seves decisions, a valorar les conseqüències de cada una d’elles i donar-los ocasió de viure aquestes públicament.
Crear espais i temps per trobar-se a un mateix. Ajudar als nins/es a reflexionar sobre el que aprecien, estimen i desitgen de veritat, i a obrar i viure en consonància amb els valors elegits.
Aconseguir que els alumnes es sentin únics i diferents, encara essent part integrant d’un grup.

II - DIMENSIÓ RELACIONAL

PRINCIPI BÀSIC

l’Ésser humà viu èticament quan manté l’equilibri dinàmic de totes les coses, quan és un ser solidari i en comunió. Per això creiem necessari que proporcionem a tots els alumnes la possibilitat de adquirir els coneixements, el sentit dels valors, les actituds, l’interès viu i les aptituds necessàries per a protegir i millorar el medi ambient, contribuint amb tot això a una millor qualitat de vida.

OBJECTIUS GENERALS

Facilitar a l’alumnat el contacte directe amb la natura a través de les sortides i altres activitat del Centre.
Utilitzar els recursos que el medi ofereix per a obtenir el màxim aprofitament.
Prioritzar temes de salut, consum i medi ambient en el currículum, desenvolupant en l’alumnat l’esperit crític i la creativitat davant les manifestacions i missatges de l’entorn.
Potenciar un estil de vida saludable, des de l’alimentació, la higiene i el temps.
Despertar l’interès per la cura del Centre i el seu entorn, fent el lloc més bell, educatiu, acollidor i enriquidor.
Ajudar a comprendre els problemes que deriven del viure sense respectar el medi ambient, així com a assumir la pròpia responsabilitat referent a ell.
Proporcionar als alumnes experiències que les ajuden a conèixer, cuidar i millorar el seu entorn.
Concienciar a l’alumnat de la imminent necessitat de canviar alguns dels nostres hàbits de vida, per a poder contribuir al benestar ambiental del nostre entorn.
Col·laborar amb altres institucions per a la conservació i millora del medi ambient.
Concienciar als alumnes no només del perill mediambiental. que correm, si no educa’ls en la capacitat d’esglaiar-se i admirar la grandesa i la bellesa de les coses creades, i despertar en ells una actitud de lloança i gratitud cap el creador.

III - AMB LA SOCIETAT

PRINCIPIS BÀSICS

l’Home és un ésser social. És en la seva vida en societat i en la seva relació amb els altres com creix, se desenvolupa i es realitza com persona.
Per aquest motiu volem que el nostre centre sigui una escola des de i per la vida. Des de ell plantejarem situacions significatives i globalitzadores que ajuden a l’alumne/a en el seu procés d’humanització.
Volem des de l’escola educar no només per a uns determinats rols productius, si no també per la tolerància, la convivència pacífica i democràtica, la participació ciutadana, el respecta als drets humans i el reconeixement de la igualtat entre les persones, per la salut i la protecció del medi ambient i l’oci i la cultura. Amb tot això contribuirem a que els nostres alumnes siguin membres actius de la societat i puguin col·laborar en la transformació de la seva realitat social.

OBJECTIUS GENERALS

Fomentar la integració de la nostra escola en el medi i en la realitat en què està immersa, perquè sigui un element viu obert a les seves necessitats i a les demandes.
Crear un clima acollidor i confortable tan en aspectes físics com en aquells de relacions interpersonals, que estimuli a l’alumnat a acudir-hi.
Transmetre el respecte a les minories, la solidaritat, la col·laboració amb els iguals i amb els socialment més desfavorits.
Potenciar la participació activa i democràtica de tots els membres de la comunitat educativa, fomentant la llibertat d’expressió, la presa d’acords per consens.
Facilitar la integració de tots els membres del centre en un projecte comú, mitjançant el desenvolupament d’actituds de col·laboració i respecte a la diversitat.
Desenvolupar en el nin/na i en el jove un sentit de responsabilitat, respecte, acceptació i tolerància davant la diversitat en les distintes manifestacions, degudes a capacitats i interessos, així com a l’origen socio-cultural, religiós y econòmic tant del Centre com de l’entorn.
Propiciar en l’alumne/a la vivència d’experiències positives i enriquidores, i ajudar-lo a descobrir i superar les carències del seu entorn, perquè així pugui col·laborar en la transformació de la realitat social.
Afavorir les relacions socials des de les activitats didàctiques i lúdiques del Centre i, des d’elles, despertar en els alumnes l’interès per aprendre.
Introduir en la dinàmica del Centre les manifestacions culturals de l’entorn.
Compensar les desigualtats, siguin per raons físiques, psíquiques o socio-culturals.
Potenciar un clima de igualtat d’oportunitats, en el que no es produeixin discriminacions per raó de sexe; per tant, tendrem cura en el llenguatge, els gestos i el repartiment de responsabilitats.
Potenciar el treball en grup els moments d’encontre en un clima de diàleg, tolerància i respecte, fomentant la participació i comunicació de tots els membres de la comunitat educativa.
Aprendre a conviure, afavorint el desenvolupament de sentiments de recerca de pau. Resoldre les situacions conflictives de forma no violenta i justa.
Fitxar acords i criteris a nivell de grup i de classe que facilitin la participació democràtica dels alumnes i professors, de manera que sigui possible enfrontar-se ideològicament als problemes de convivència i de treball que la vida escolar genera. D’aquesta manera desenvoluparem la capacitat per acomodar-se a les diferències i comprendre als altres, el sentit de solidaritat, l’esperit de responsabilitat i la participació.
Aprendre des de l’escola a utilitzar els sabers en bé dels altres.
Potenciar en la AMPA la col·laboració i/o plantejaments conjunts i generales del Centre.
Sensibilitzar i compartir amb el personal de serveis la feina educativa.
Afavorir la formació de persones amb afany de superació, però no competitives.
Desenvolupar en els alumnes el sentit crític davant les actituds socials dominants, podent prendre distància respecte als valors i ideologías establecidas.
Cooperar en la creació de ciutadans que siguin capaços de modificar les relacions socials existents.

IV - DIMENSIÓ TRANSCENDENT

PRINCIPIS BÀSICS

Vivim en una societat en la que ja es un fet el pluralisme cultural i religiós. Per aquest motiu, creiem que és de vital importància educar en la convivència pacífica, en el respecte per la diversitat de formes de vida i creences.
Com Centre d’identitat franciscana, creiem en la importància de estar en el món com creients, lloant i reconeixent a Déu, compartint la pròpia pau amb els germans i comprometent-se perquè tots puguin viure una vida digna.
A través de l’educació en valors volem orientar la realització i plenitud de totes les possibilitats humanes.
Volem que, en la mida en què el jove vagi tenint experiència de alliberació, ja sia econòmica, social, cultural, afectiva, moral i espiritual, descobreixi realment a l’església com a sacrament de salvació i la doctrina de Jesucrist com anunci de alliberació, fet present ja, ara, en la seva pròpia vida.
Volem també educar des d’una ètica cristiana, que convida a qui l’assumeix a vèncer l’egoisme i a buscar el bé dels altres tant com el seu propi.

OBJECTIUS GENERALS

Ajudar a descobrir la vida com a do del Creador i correspondrer-lo amb gratitud.
Facilitar moments de reflexió, oració i convivència per trobar respostes als interrogants que es fan el joves.
Oferir a cada un la possibilitat de trobar-se amb Jesucrist des de la seva situació i necessitats concretes.
Capacitar al jove per fonamentar la seva persona i el seu projecta de vida conforme als valors que proposa l’Evangeli.
Educar per a la integració en la comunitat cristiana i formar part activa del Poble.
Ajudar a desenvolupar la dimensió relacional des de l’equilibri de la pau interior.
Ajudar a comprometer-se en la construcció d’un món més fratern i solidari.

V - PRINCIPIS PSICOPEDAGÒGICS I DIDÀCTICS

D’acord amb la nostra idiosincràsia com centre i tenint com guia la reforma educativa, pretenem com principi psicopedagògic fonamental:

Ajudar a la persona a desenvolupar-se en la seva totalitat sense oblidar cap, dels seus aspectes integrants (cognitius, afectiu-relacionals, psicomotrius, etc.).

Per això adequarem nostra actuació pedagògica en els següents criteris didàctics:

Partint del nivell de desenvolupament de l’alumne/a maduració psicològica, capacitat i coneixements previs -, així com dels seus centres d’ interès.
Identificant els esquemes de coneixement que l’alumne/a ja posseeix i buscant la "distància òptima" entre el que aquest ja sap i el que ha d’arribar a conèixer (aprenentatge significatiu).
Presentant els nous coneixements (continguts rellevants i ben estructurats) amb el tractament adequat.
Promovent l’activitat de l’alumne/a.
Oferint experiències acompanyades de reflexió.
Dotant a les activitats de ensenyament - aprenentatge d’un caràcter lúdic, rompent l’oposició joc treball.
Buscant la funcionalitat del que s’ha après per poder-lo aplicar a noves situacions.
Potenciant, en la mida del possible, el treball en grup dintre de l’aula i fora d’ella.
Avaluant periòdicament els objectius conceptuals, procedimentals i actitudinals.
Per dur a terme aquests criteris és necessari tenir en compte la interdisciplinarietat i el treball en grup del professorat. Així assegurarem la coherència vertical (àrea) i horitzontal (cicles).

Respondre a aquest article