Arrel de la web > Escola > Política educativa > Missió i Valor

Missió i Valor

dimecres 27 de novembre de 2013, per  Col·legi Sant Bonaventura

El Col•legi Sant Bonaventura, és una escola franciscana fonamentada en el Caràcter Propi del Tercer Ordre Regular de Sant Francesc que té com a:

MISSIÓ

Educar a la persona de manera integral, donant sentit a la seva existència, creient en la seva capacitat de superació, amb una visió positiva de la vida, sentint Déu al costat, vivint la fraternitat universal i gaudint de la capacitat d’admirar, respectar i astorar-se davant la creació.
Per això, establim una Proposta Educativa que es desenvolupa en les següents dimensions:

DIMENSIÓ PERSONAL:
Educam desenvolupant totes les capacitats dels alumnes, adaptant-nos a la seva situació i a la seva evolució, formant persones lliures, responsables dels seus actes, acadèmicament preparades amb esperit crític i creatiu, a través de la responsabilitat i l’alegria, l’esforç i la valoració del treball ben fet.

DIMENSIÓ RELACIONAL:
Educam per a la tolerància, la convivència pacífica i democràtica, la igualtat, la salut, l’oci, la cultura i el respecte als drets humans i al medi ambient.

DIMENSIÓ TRANSCENDENT:
Educam des d’una ètica franciscana alabant i reconeixent Déu, compartint la pròpia pau amb els germans i comprometre’ns perquè tots puguin viure una vida digna, en la que el jove descobreixi realment l’Església com signe de salvació i el missatge de Jesucrist com anunci d’alliberació, fet present ja, en la seva pròpia vida.

VISIÓ

Volem que el nostre centre tengui un clima acollidor, de diàleg i de treball en equip, que permeti l’establiment de relacions interpersonals entre la comunitat educativa.
Volem educar persones per actuar de manera eficaç en la nostra societat, atendre la diversitat personal, cultural i acadèmica dels alumnes de manera eficaç. Volem que els alumnes millorin el seu rendiment escolar i que es realitzin com a persones, que rebin una preparació acadèmica adequada, competitiva i exigent que els permeti accedir als futurs estudis o al món laboral, orientant-los cap a l’oferta educativa adequada per a cada un.
Per a això és indispensable mantenir una estreta coordinació i col•laboració amb les famílies, basades en la confiança mútua, i col•laborar també amb les institucions externes (Serveis Socials,...) per disminuir la taxa d’abandonament escolar.
Per a això, cal que el personal docent i no docent respecti i apliqui, d’una manera eficaç i compromesa, el caràcter propi i els Projectes Educatius del centre, amb la màxima professionalitat, treballant en equip i incorporant les TIC a la nostra pràctica educativa.

Respondre a aquest article