Arrel de la web > Organització > Departament d’orientació > Departament d’orientació

Departament d’orientació

dimecres 27 de novembre de 2013, per  Col·legi Sant Bonaventura

Què és el Departament d’Orientació?

El Departament d’Orientació és un equip de professors especialitzats que dóna suport a la tasca del centre i al conjunt del professorat per assegurar una formació integral de l’alumnat, a més d’assegurar l’adaptació dels processos d’ensenyança a les característiques i necessitats dels alumnes.

Qui forma el Departament d’Orientació?

Margalida Peña: Mestra de suport (EP) i Cap de departament.
Mònica Fuster: Logopeda i Mestra d’audició i Llenguatge.
Lidia Aranda: Mestra de suport (EP).
Catalina Llull: Mestra de suport (ESO).
Antònia Martorell: Orientadora i Mestra de suport (ESO).

Quines són les seves funcions?

  • Potenciar la col·laboració i la comunicació família-escola, especialment en els casos dels alumnes amb necessitats educatives especials.
  • Col·laborar amb els tutors en la prevenció i detecció de problemes d’aprenentatge.
  • Afavorir la integració i desenvolupament de l’alumnat que presenta dificultats.
  • Orientar a les famílies en relació als seus fills, així com dels recursos existents.
  • Establir les mesures necessàries per assegurar l’adquisició de competències comunicatives de la llengua d’acollida i l’adquisició dels aprenentatges instrumentals bàsics.
  • Desenvolupar, juntament amb els tutors, altres activitats de suport: programes d’habilitats socials, de desenvolupament personal, d’autoconeixement, de presa de decisions, etc.
  • Respecte a l’orientació, al llarg del curs ferem sessions de tutoria on donam informació sobre les sortides acadèmiques i professionals.

Respondre a aquest article